Projektai : Įgyvendinti projektai :

Projektas "Technostartas"

 

NAUJŲ TECHNOLOGINIŲ ĮMONIŲ INKUBAVIMAS (TECHNOSTARTAS)

Projekto tikslas: skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimą, mažinant pirminius veiklos kaštus pradiniame įmonės veiklos etape bei prisidedant prie naujų, aukštą pridėtinę vertę kuriančių produktų, technologijų, paslaugų sėkmingo pateikimo į rinką.

Projekto uždaviniai:

 • tyrimų rezultatų komercinimo skatinimas;
 • naujų technologijomis paremtų produktų pateikimo tarptautinei rinkai skatinimas;
 • verslo vadybos naujose technologinėse įmonėse gerinimas;
 • inovacijų ir MTTP plėtros skatinimas.

Pareiškėjas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Partneriai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje:

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
VšĮ KTU regioninis mokslo parkas;
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

Projekto veiklos:

 • Informacijos apie mokslinių tyrimų komercinimą, inovacijų diegimą, idėjų kūrimą ir generavimą sklaida;
 • Technologinių idėjų rinkimas;
 • Technologinių idėjų ekspertinio vertinimo organizavimas, idėjų vystymo stebėsena;
 • Veiklos pradžios inkubavimo paslaugų paketų naujoms technologinėms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms teikimas;
 • Mentorių paslaugų naujoms technologinėms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms teikimas.

Projektas unikalus Lietuvoje, nes:

 • Orientuojamasi į sritis, kurioms reikalingos didelės tolimesnės investicijos;
 • Sutelkiamos ekspertų komandos konkrečių technologinių idėjų generavimui ir vystymui;
 • Projektas sudarys sąlygas atrinkti ir išgryninti idėjas, kurios vėlesniame etape galės dalyvauti kitose iniciatyvose (Start-up fondas, kiti rizikos kapitalo fondai).

Projekto rezultatai:

 • Atrinkta 100 komercinimui tinkamų technologinių idėjų;
 • Įsteigtos 45 naujos technologinės įmonės;
 • Suteiktos ekspertinės konsultacijos 45 SVV subjektams;
 • Į 10 naujų įmonių pritraukta ne mažiau nei 50 procentų nuo per šią projekto veiklą į šioms įmonėms deklaruotos de minimis pagalbos lėšų;
 • Įgyvendintos MTTP srities ir inovacijų populiarinimo ir sklaidos priemonės.

Įgyvendinimo laikotarpis: 24 mėnesiai (nuo 2013-07-01 iki 2015-06-30)

Biudžetas: 4 667 067 Lt

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" VP2-1.4-ŪM-05-V priemonę „Inogeb LT-3".

Daugiau informacijos:

Paslaugų plėtros vadovė Sigita Paulavičienė

Tel.: +370 46 390 857

El. paštas sigita.paulaviciene@kmtp.lt

 

 

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė