Projektai : Įgyvendinami projektai :

Projektas "Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui". MITA

Projektas yra įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra", priemonę Inogeb LT-3. Projekto numeris S-VP2-1.4-ŪM-05-V-01-001.

Projekto tikslas - skatinti verslo ir mokslo partnerystę mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros ir inovacijų srityse, žinių komercinimą bei technologijų perdavimą.

Projekto uždaviniai:

Projekto metu vykdomos veiklos paskatins inovacijų diegimą versle bei MTTP plėtrą, mokslo sukurtų žinių komercinimą bei technologijų perdavimą, padidins verslo ir mokslo dalyvavimą tarptautiniuose MTTP ir inovaciniuose projektuose, ko pasėkoje Lietuvos atstovai ne tik įgis tarptautinės patirties, bet kartu sukurs didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, kurie taps konkurencingi pasaulinėje rinkoje. Šiuos rezultatus pasiekti padės tiek MTTP turima kompetencija, tiek teikiamos ekspertinės paslaugos. Projekto metu organizuojami renginiai prisidės prie kūrybingos ir inovatyvios visuomenės kūrimo, sudarant sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas. Įgyta nauja technologijų perdavimo bei žinių komercializavimo patirtis, sukurta palanki aplinka MTTP ir inovacinių veiklų vystymui, paskatins privataus sektoriaus investicijas į inovacijas ir mokslo žinias, naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi, verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

Projekto trukmė: 24 mėn. (nuo 2012.02.01iki 2015.09.30).

Projekto pareiškėjas - Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Projekto partneriai: