Apie mus :

Naujienos

 

Kvietimas teikti paraiškas informacinių technologijų diegimui skatinti pagal priemonę "E-verslas LT"

2009-02-11

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas: 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" įgyvendinimo priemonės „E-verslas LT" kvietimas Nr. 01

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetas: Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Uždavinys: Padidinti įmonių produktyvumą

Priemonė: E-verslas LT

Remiamos veiklos sritys: Priemonės lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti, taip pat projektui įgyvendinti būtinoms išorinių konsultantų paslaugoms įsigyti.

Galimi pareiškėjai: Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie MVĮ, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, veikiantis ne mažiau kaip vienerius metus, išskyrus kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip vienerius metus, ir kuris atitinka visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Aprašo 2 priedas) 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Kvietimo suma: 66,67 mln. litų

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: Paraiška turi būti gauta Agentūroje iki 2009 m. vasario 24 dienos 16 val.Siunčiant registruotu paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2009 m. vasario 24 diena.

Kur galima gauti informaciją: Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacijos nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 2687403, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Daugiau informacijos www.lvpa.lt , www.esparama.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?