Apie mus :

Naujienos

 

Mokslo bendruomenės stiprinimas ir bendradarbiavimo kultūros sklaida - būtina sąlyga norint konkuruoti pasaulio mokslo rinkose

2010-06-15

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS), intensyviai dirbanti kuriant į pasaulinį lygį orientuotą, atvirą ir palankią mokslui vystytis aplinką, pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, kurio metu bus suburtas mokslo ir studijų institucijose dirbančių mokslininkų tinklas, stiprinama jaunųjų mokslininkų bendruomenė.

"Plėtodami ryšius tarp jaunųjų mokslininkų ir kurdami tvirtą LJMS mokslininkų, dirbančių švietimo ir mokslo institucijose tinklą, siekiame tiesiogiai ir nuolat gauti informaciją, kuri leistų stebėti ir vertinti, kokios sąlygos sudaromos kokybiškoms studijoms ir moksliniams tyrimams vykdyti aukštosiose mokyklose. Toks bendradarbiavimas ir nuosekli situacijos stebėsena leis ne tik identifikuoti svarbiausias problemas ir imtis iniciatyvų joms šalinti, bet ir padės kurti tokią Lietuvos mokslo sistemą, kuri būtų patraukli jauniems mokslininkams ir kitiems tyrėjams. Iki šiol toks tinklinis stebėsenos modelis Lietuvoje nėra taikytas. Jo rezultatai bus analizuojami ir kartu su pasiūlymais bei gerąja patirtimi bus pristatyti mokslo ir studijų institucijoms bei visuomenei", - pasakoja projekto vadovas dr. Tomas Žalandauskas.

Kuriamos tarpdisciplininės ir tarpinstitucinės Lietuvos jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų bendruomenės tikslas - padėti kelti motyvaciją vykdyti aukštos kokybės mokslinius tyrimus. Pasak dr. Tomo Žalandausko, šiuo metu Lietuvos mokslo sistemoje labai svarbu skatinti sveiką konkurenciją bei dialogą, kuris atvertų kelią naujoms idėjoms ir konstruktyviam mokslininkų bendradarbiavimui.

„Įvairiapusis keitimasis informacija bei žiniomis, bendravimas ir bendradarbiavimas yra būtinieji mokslo pasaulio plėtros elementai. Siekiame, kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, jie būtų suvokiami kaip konstanta. Įstatyminė bazė bei finansiniai svertai neabejotinai yra svarbūs mokslo valdymo įrankiai, bet jie savaime negarantuoja kokybiškų studijų ir mokslinių tyrimų. Mūsų misija yra akylai stebėti, kokį poveikį turi instituciniai pokyčiai ir įvertinti, kiek jie prisideda prie mokslininkų skatinimo bendradarbiaujant vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, kurie savo verte garsintų Lietuvą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir pasaulyje", - teigia Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos vadovė dr. Vilma Petrikaitė.

Projekto metu taip pat bus surengtos 2 nacionalinės ir 2 tarptautinės mokslo politikos aktualijoms skirtos konferencijos, bus organizuojamos „Idėjų kalvės" stovyklos, sukurta informacinė sistema, rengiami neformalaus jaunųjų mokslininkų mokymo seminarai, organizuotos 80 viešųjų diskusijų, kuriose dalyvaus visų mokslo sričių atstovai. Jose bus nagrinėjamos aktualios mokslo, mokslo politikos, Lietuvos mokslinius tyrimus vykdančių institucijų su užsienio mokslininkais ar verslo įmonėmis bendradarbiavimo galimybių poreikis ir problemos.

Projektą „Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos plėtra ir stiprinimas" (SFMIS Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-017), Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga įgyvendina pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas".

 

Šaltinis: www.inovacijos.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?