Apie mus :

Naujienos

 

Paskelbtas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

2015-09-07

Informuojame, kad LR ūkio ministerija yra paskelbusi derinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" priemonės Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą:

- http://www.ukmin.lt/web/lt/intelektas_lt1

- http://lvpa.lt/lt/inovaciju-priemones

Taip pat informuojame, kad yra paskelbtas atnaujintas Ūkio ministerijos kompetencijoje esančių ES priemonių kvietimų grafikas, kuriame kiek keitėsi kvietimų datos:

http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/2014-2020/Kvietimu_planas_2015_metams_20150812.pdf

Trumpai apie priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai":

Galimi pareiškėjai:

- privatieji juridiniai asmenys;
- viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Galimi partneriai:

- privatieji juridiniai asmenys;
- mokslo ir studijų institucijos.

Remiamos veiklos:

- MTEP (1 veikla);
- įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra bei kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose (2 veikla).

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami pagal sumanios specializacijos kryptis:

- Energetika ir tvari aplinka;
- Įtrauki ir kūrybinga visuomenė;
- Agroinovacijos ir maisto technologijos;
- Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
- Sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
- Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos (IRT).

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra:
- 1 veiklai didžiausia suma - 1 200 000 Eur;
- 2 veiklai didžiausia suma - 3 000 000 Eur.

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma - 50 000 Eur.

Reikalavimai:

- Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.
- Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjo tinkamos finansuoti išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.
- Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
- Kiti reikalavimai nurodyti aprašo projekte bei jo prieduose.

Detalesnė informacija prisegta priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai" aprašymo projekte:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-1-prioriteto-moksliniu-tyrimu-eksperimentines-pletros-ir-inovaciju-skatinimas-priemones-nr-j05-lvpa-k-intelektas-bendri-mokslo-verslo-projektai-projektu-finansavimo-salygu-apraso-nr-1-p

 


Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?