Apie mus :

Naujienos

 

ŪM ir LVPA skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal "Ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse" projektų grupės aprašą

2009-02-17

Programa: Specialioji ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa

Programos tikslai ir uždaviniai: Išlaikyti esamus prekių ir paslaugų eksporto į trečiąsias valstybes ir prekių išvežimo į ES augimo tempus

Prioritetai:

  • Parodoje pristatomos didelės pridėtinės vertės ir (arba) sukurtos naudojant aukštąsias ir naujausias technologijas prekės ir paslaugos ir (arba) atvykstamojo turizmo paslaugos.
  • Parodoje grupinėje ekspozicijoje pristatomos ne mažiau kaip 3-jų labai mažų ir (arba) mažų įmonių prekės ir paslaugos.
  • Ūkio subjektai dalyvauja užsienio valstybėje organizuojamoje parodoje. Nuosavų lėšų dalis sudaro daugiau kaip 50 procentų tinkamų projekto vykdymo išlaidų bendros sumos su pirkimo PVM
Pareiškėjai: Ūkio subjektų dalyvavimo parodoje organizatoriai - juridiniai asmenys (asociacijos (tarp jų konfederacija, pramonės, prekybos ir amatų rūmai), viešosios įstaigos, parodų organizavimu besiverčiančios įmonės ir pan.), organizuojantys ūkio subjektų dalyvavimą parodoje. Individualiai dalyvaujantys parodoje ūkio subjektai (parodos dalyviai)

Papildomi reikalavimai: Ūkio subjektų dalyvavimo parodoje organizatorius, teikdamas paraišką, taip pat privalo pateikti informaciją apie parodoje planuojančius dalyvauti ūkio subjektus (parodos dalyvius), kurioje nurodoma:

1.1. parodos dalyvio pavadinimas, teisinė forma, kodas (juridiniams asmenims); parodos dalyvio vardas, pavardė, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numeris, minėtą dokumentą išdavusi institucija (fiziniams asmenims);

1.2. numatomos parodoje eksponuoti prekės ir paslaugos;

1.3. ekonominės veiklos rūšies kodas;

1.4. pageidaujamas parodos plotas;

1.5. ar parodos dalyvis turi labai mažos ar mažos įmonės statusą;

1.6. duomenys apie per praėjusius dvejus ir einamuosius metus gautą valstybės (atskirai nurodant de minimis) pagalbą. Individualiai dalyvaujantis parodoje ūkio subjektas, teikdamas paraišką, taip pat privalo pateikti duomenis apie per praėjusius dvejus ir einamuosius metus gautą valstybės (atskirai nurodant de minimis) pagalbą

Tinkamos projekto išlaidos:

  • Stendo įrangos nuoma.
  • Parodos ploto ar įrengto parodos ploto nuoma.
  • Dalyvavimo parodoje registravimo mokestis.
  • Įrašo į parodos katalogą mokestis.
  • Eksponatų draudimas.

 

Pastaba. Prie tinkamų išlaidų nepriskiriamas pirkimo (importo) PVM, kurį lėšų gavėjas pagal teisės aktus turi galimybę įtraukti į PVM atskaitą, net jei tokio PVM į atskaitą netraukė, ir (ar) užsienio valstybėje sumokėtas PVM, kurį lėšų gavėjas turi teisę susigrąžinti

Išlaidų apribojimai: Lėšos projekto veiklai finansuoti gali būti teikiamos ne didesnio kaip 25 kv. m parodos ploto nuomos išlaidoms vienam parodos dalyviui kompensuoti. Tuo atveju, kai eksponuojami didelių gabaritų gaminiai (baldai, mašinos, įrengimai, statybinės konstrukcijos ir pan.), šis plotas gali būti iki 50 kv. m

Paraiškų vertinimas: Paraiškos vertinamos ir atrenkamos vykdant baigtinę procedūrą. Projektų administracinis ir tinkamumo vertinimas pradedamas gavus pirmąją paraišką. Visos teigiamai administracinio ir tinkamumo vertinimo metu įvertintos paraiškos Projektų atrankos komitetui teikiamos po galutinio paraiškų pateikimo termino.

Kokybinis paraiškų vertinimas neatliekamas

Diena, valanda iki kada ir vieta kur turi būti pateiktos paraiškos: Paraiškos turi būti pateiktos LVPA (Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius) iki 2009 m. kovo 2 d. 17 val.

 

Daugiau informacijos: www.lvpa.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Galiu drąsiai sakyti, kad KMTP - ta institucija, kurioje idėjos brandinamos ne tam, kad jos liktų popieriuje ar giliai stalčiuje. Jos efektyviai realizuojamos, visada žvelgiama į ateitį, idėjoms numatomas tolimesnis kelias. Tai solidžios ir atsakingos institucijos bruožas. Kaip klaipėdietis, neabejingas dabarčiai ir, tuo labiau, ateičiai, linkiu, kad KMTP kaip buvo, taip ir būtų, vienas aktyviausių, dinamiškiausių ir kūrybiškiausių ekonomikos variklių ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėse erdvėse.

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?